Oferta + nasza flota

Buslease

Sprawdź naszą ofertę wynajmu busów dostawczych!

Kontakt

ul. Powsińska 64,
02-903 Warszawa
tel. +48 577-767-267
tel. +48 609-888-894
bok@buslease.pl

Regulamin

BUSLEASE.PL- Ogólne Warunki Najmu i Użytkowania Pojazdu – OWN – 01.10.2022

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu i Użytkowania Pojazdu określają warunki korzystania z samochodu wynajmowanego przez BUSLEASE.PL
 2. Najemca oświadcza, iż:
 3. Podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażając tym samym zgodę na kserowanie swoich dokumentów potwierdzających tożsamość.
 4. Użytkownik upoważniony przez Najemcę posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie Pojazdem. 
 5. Najemca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy jest wypłacalny, nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub postępowanie naprawcze, nie jest wobec niego prowadzona egzekucja skarbowa, komornicza oraz windykacyjne postępowanie bankowe, ani że nie jest zagrożony powyższymi postępowaniami.
 6. Warunki wypożyczenia Pojazdu:
 7. Posiadanie prawa jazdy minimum od 12 miesięcy,
 8. Ukończony dwudziesty pierwszy rok życia,
 9. Co najmniej jedna z płatności (za najem lub za kaucję) musi zostać wykonana karta płatnicza lub przelewem lub płatnością BLIK z konta bankowego Najemcy,
 10. Okazanie dwóch dokumentów tożsamości,
 11. Opłaty za najem pojazdu są pobierane z góry przed rozpoczęciem okresu najmu.
 12. Najkrótszy okres najmu to 24 godziny.
 13. Za opóźnienie zwrotu najmowanego Pojazdu powyżej 5 godzin, płaci się bezwzględnie jak za dobę najmu trwającą pełne 24 godziny zegarowe, wg. stawek z Cennika.
 14. W szczególnych przypadkach strony Umowy mogą ustalić inne warunki, formy i terminy płatności, przy czym wymagana jest forma pisemna.
 15. Aktualny cennik wypożyczalni znajduje się na stronie www.buslease.pl
 16. Czas trwania Umowy:
 17. Umowa zostaje zawarta na czas określony uzgodniony przez strony i wchodzi życie w momencie zapłaty za najem przez Najemcę.
 18. W przypadku poważnej awarii mechanicznej Pojazdu z przyczyn niezależnych od Najemcy, Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy z datą odebrania uszkodzonego Pojazdu. W tym przypadku Umowa jest rozliczona proporcjonalnie za wykorzystane dni najmu, zgodnie z zapisami w Umowie lub Cennikiem.
 19. Skrócenie okresu najmu dla Umów, które weszły w życie (Umowy opłacone) nie jest możliwy. Najemcy nie przysługuje zwrot środków pieniężnych za niewykorzystany czas najmu. 
 20. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie, Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się zapłacić czynsz najmu zgodnie z aktualnym Cennikiem, za każdą rozpoczętą dobę najmu poza terminem określonym w Umowie, plus karę umowną naliczaną zgodnie z pkt. 24d.
 21. Wydanie Pojazdu dla Najemcy:
 22. Najemca lub Użytkownik otrzymuje Pojazd opisany w Umowie najmu w stanie dobrym i czysty, wraz z wyposażeniem, na podstawie Protokołu Podstawienia.
 23. Najemca lub Użytkownik potwierdza własnoręcznym podpisem na Protokole Podstawienia, że Pojazd oddany do korzystania jest zgodny z Umową
 24. Najemca zobowiązuje się do:
 25. Regularnej kontroli płynów oraz elementów eksploatacyjnych w najmowanym pojeździe.
 26. Korzystać z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji. 
 27. Nie dokonywać w Pojeździe żadnych napraw i zmian bez pisemnej zgody Wynajmującego, a w razie awarii niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego.
 28. W przypadku uszkodzenia Pojazdu ponieść koszty udziału własnego w szkodzie w kwocie do 5000 PLN za każdą ze szkód.
 29. W przypadku, gdy najęty Pojazd ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu, zawiadomić na miejscu zdarzenia Wynajmującego w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia. 
 30. Ponieść wszelkie koszty powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji oraz koszty ewentualnych mandatów i kar finansowych powstałych w wyniku użytkowania pojazdu przez Najemcę. 
 31. W przypadku kradzieży lub przywłaszczenia Pojazdu wraz z dokumentami lub z kluczykami Pojazdu, pokryć koszty utraty Pojazdu w całości. Polisa AC Wynajmującego nie obejmuje przywłaszczenia. 
 32. W przypadku kradzieży Pojazdu niezwłocznie powiadomić Policję i Wynajmującego.
 33. Pojazd można użytkować na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na wyjazd zagraniczny konieczna jest odrębna, zgoda Wynajmującego podczas zawierania Umowy
 34. Przemieszczenie wynajętego Pojazdu poza granicę RP jest bezwzględnie zakazane do: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy, innych krajów poza terytorium Europy. Ubezpieczenia podstawowe OC, AC NNW nie obowiązują w tych krajach. Wszelkie koszty związane z awarią lub uszkodzeniem Pojazdu przewiezionego do tych krajów ponosi w całości Najemca. Najemca poniesie również koszt transportu Pojazdu do miejscowości, w której został wynajęty w Polsce. 
 35. Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za przewożone towary.
 36. Ustanawia się bezwzględny zakaz palenia tytoniu w najętym Pojeździe, pod rygorem kary umownej, o której mowa w pkt. 16a.
 37. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez Najemcę lub Użytkownika Pojazdu przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju, itp. oraz za nałożone w tym zakresie kary pieniężne.
 38. Najemca lub Użytkownik upoważnia Wynajmującego, na wypadek rozwiązania niniejszej Umowy najmu i niezwrócenia Pojazdu w terminie, do wejścia na teren oraz pomieszczeń Najemcy lub Użytkownika, celem przejęcia Pojazdu.
 39. Kary Umowne
 40. Nieprzestrzeganie zakazu palenia 500 PLN.
 41. Używanie Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem 1000 PLN.
 42. Spowodowanie szkody komunikacyjnej 1000 PLN
 43. Brak lub uszkodzenie kluczyka Pojazdu 1000 PLN. 
 44. Brak lub uszkodzenie pilota do alarmu 500 PLN.
 45. Brak dokumentów Pojazdu 1000 PLN.
 46. Brak tablicy rejestracyjnej (za szt.) lub naklejki rejestracyjnej na szybie 1000 PLN.
 47. Zwrot brudnego Pojazdu: 
  •  karoseria 100 PLN;
  •  skrzynia ładunkowa 100 PLN;
  • pranie tapicerki 150 PLN.

 48. Brak lub uszkodzenie kołpaka 100 PLN/szt.
 49. Udostępnienie Pojazdu osobie nieuprawnionej 1000 PLN.
 50. Udostępnienie Pojazdu osobie nieuprawnionej nieposiadającej prawa jazdy 10000 PLN.
 51. Zatrzymanie przez organy państwowe dowodu rejestracyjnego z winy Najemcy 3000 PLN.
 52. Za niezgłoszony wyjazd zagraniczny w granicach Unii Europejskiej 500 PLN; za próbę wyjazdu poza granice Unii Europejskiej i strefy Schengen 40000 PLN;
 53. Przewóz zwierząt 500 PLN.
 54. Uszkodzenie szyby 1000 PLN.
 55. Zatankowanie Pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa 2000 PLN, 
 56. Odcięcie zapłonu przez Wynajmującego z winy Najemcy 500 PLN. 
 57. Przewóz nielegalnych imigrantów lub przemyt ludzi lub przewóz ludzi przewóz osób nieposiadających dokumentów pobytu na terytorium Unii Europejskiej lub przewóz osób na skrzyni ładunkowej Pojazdu 10000 PLN.
 58. Brak lub uszkodzenie:
  • koła zapasowego 1000 PLN.
  • lewarka 500 PLN,
  • zaczep do holowania auta 200 PLN.
  • apteczka samochodowa 50 PLN.
  • dywaniki gumowe komplet 300 PLN,
  • gaśnica samochodowa 1 kg 100 PLN.
  • kamizelka odblaskowa 50 PLN.
  • klucz do kół 100 PLN,
  • trójkąt ostrzegawczy 50 PLN.

 59. porzucenie pojazdu 5000zł, + 5zł za każdy kilometr dzielący porzucony pojazd od miejsca Najmu licząc w obie strony.
 60. Zapłata przewidzianych w niniejszym OWN kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 61. Zwrot Pojazdu przez Najemcę:
 62. Najemca lub Użytkownik zwraca Pojazd opisany w Umowie najmu w stanie dobrym i czysty, wraz z wyposażeniem, na podstawie Protokołu Zwrotu (Zdawczo-Odbiorczego).
 63. Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Pojazd w stanie czystym i niepogorszonym wraz z dokumentami oraz wyposażeniem z nim wydanym, a także stanem paliwa i AdBlue w chwili wydania. Koszt paliwa i AdBlue zużytego podczas wynajmu pokrywa Najemca. Pojazd jest przekazywany ze stanem paliwa i AdBlue określonym w Umowie, w przeciwnym razie Najemca zapłaci 10 PLN za każdy brakujący litr paliwa oraz 5 PLN za każdy brakujący litr AdBlue .
 64. W przypadku, gdy stan zwracanego Pojazdu nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji, Najemca lub Użytkownik zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody.
 65. Limity kilometrów:
 66. Obowiązuje limit przebiegu 300 km na każdą dobę lub 500km, ale z zachowaniem miesięcznego limitu przebiegu do 6000 km. Po przekroczeniu tego limitu pobiera się dopłatę wg. Cennika. Zwiększenie limitu odbywa się jedynie za zgodą Wynajmującego. Przekroczenia limitów są rozliczane na koniec najmu, Protokołem Zwrotu zgodnie z Cennikiem.
 67. Limity kilometrów przy Umowach w opcji „Weekend” wynosi 600 km. Przekroczenia limitów są rozliczane na koniec najmu, Protokołem Zwrotu zgodnie z Cennikiem.
 68. Limity kilometrów przy Umowach powyżej 30 dni są ustalane indywidualnie. Przekroczenia limitów rozliczane w cyklu miesięcznym, fakturą za kolejny okres najmu.
 69. Opłaty za czynności dodatkowe:
 70. Wydanie/Zwrot Pojazdu poza godzinami pracy opłata za obsługę 50 PLN. Wydanie Pojazdu w dzień świąteczny opłata za obsługę 100 PLN.
 71. Wyjazd zagraniczny opłata jednorazowa ustalana indywidualnie.
 72. Podstawienie lub odbiór Pojazdu w innych miejscach 2,5 PLN/km liczone w obie strony.
 73. Rozszerzenie limitu kilometrów do 500km/doba: + 20% do ceny najmu; 
 74. Całkowite zniesienie limitu kilometrów +40% do ceny najmu
 75. Wynajem wózka paletowego: 50,00 PLN/doba,
 76. Ubezpieczenie Pojazdów:
 77. Wszystkie Pojazdy Wynajmującego posiadają aktualne polisy ubezpieczeniowe w zakresie: OC, AC, NNW, zwane dalej Ubezpieczenie.
 78. Ubezpieczenie nie obowiązuje w krajach: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy i poza Europą.
 79. Niezależnie od Ubezpieczenia Najemca w przypadku uszkodzenia Pojazdu zobowiązuje się ponieść koszty udziału własnego w szkodzie w kwocie do 5000 PLN za każdą ze szkód.
 80. Niezależnie od Ubezpieczenia Najemca w przypadku kradzieży lub przywłaszczenia Pojazdu zobowiązuje się ponieść koszty udziału własnego w szkodzie w kwocie do 10000 PLN.
 81. Pojazdy mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 48 godziny przed rozpoczęciem najmu.
 82. W celach ochrony mienia i zabezpieczenia przed kradzieżą, Wynajmujący montuje w wynajmowanych samochodach urządzenia lokalizacyjne GPS.
 83. W sporach nieuregulowanych postanowieniami OWN i Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 84. Umowę wraz z OWN, sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 szt. dla Wynajmującego i 1 szt. dla Najemcy lub Użytkownika.

 85. Warszawa (data) ……………………………………………… PODPIS: ………………………………………………………………………………………………

  Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie koniecznym do podpisania i realizacji Umowy najmu przez ASS SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Powsińskiej 64, 02-903 Warszawa 

  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Warszawa, (data) ……………………………………………… PODPIS: ……………………………………………………………………………………………